همه ی زخم ها
شفا می یابند
همه ی آرزوها
براورده می شوند
همه ی رویا ها
به راه خواهند امد

دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
X